top of page

Acerca de

Salgs- og leveringsbetingelser.

Version 4, juni 2019.

1.  Anvendelse 
 
1.1.  Følgende salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse på  enhver leverance fra Stål & Form ApS (Sælgeren) til Stål & Form ApS’ kunder (Køberen) som en integreret del af parternes leveranceaftale. Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser går forud for ethvert vilkår eller betingelse, som fremgår på Køberens indkøbsordre eller Sælgerens salgstilbud, e-mails eller anden korrespondance. Eventuelle fravigelser fra gældende salgs og leveringsbetingelser kan kun ske, såfremt der er indgået  en underskrevet  samarbejdsaftale eller ved en skriftlig aftale mellem Sælger og Køber på et særskilt dokument underskrevet af Stål & Form ApS’s direktør, benævnt ”Særlige salgs- og leveringsbetingelser”. 
 
2.  Prislister 
 
2.1.  Oplysninger i prislister er kun bindende i det omfang, aftalen udtrykkeligt henviser til dem. 
 
3.  Tegninger og andre tekniske dokumenter 
 
3.1.  Alle tegninger og andre tekniske dokumenter vedrørende Produktet eller fremstilling heraf, som før eller efter aftalens indgåelse overlades fra den ene part til den anden, tilhører den part, som har udleveret dem. Modtagne tegninger, andre tekniske dokumenter eller teknisk information kan ikke uden samtykke fra den anden part anvendes til andet end det, der var formålet med overladelsen. Uden samtykke fra den anden part må det nævnte materiale ikke kopieres, reproduceres, overgives eller på anden måde bringes til tredjemands kundskab.


3.2.  Såfremt tegninger og andre tekniske dokumenter udarbejdet af Sælger, bruges uden samtykke fra Sælger, er Sælger berettiget til erstatning efter almindelige Dansk Rets regler.  
 
4.  Leveringsprøve 
 
4.1.  Såfremt der er aftalt leveringsprøve, skal prøven udføres hos Sælger, medmindre et andet sted er aftalt. Såfremt tekniske  krav  til prøven ikke er angivet i aftalen, skal denne udføres i overensstemmelse med sædvane i Danmark.  
 
5.  Serieproduktion 


5.1  Ved serieproduktion forbeholdes der ret til at levere op til 10% ekstra for Købers regning for at effektivisere produktionen. Dog maksimalt kr. 20.000,00. 


6.  Levering 
 
6.1.  Levering sker AB Sælgers forretningssted. Såfremt der er aftalt anden levering end AB Sælgers forretningssted, er den angivne leveringsdag altid den dag, hvor Produktet afsendes fra Sælgers forretningssted. Alternativ levering, skal være særskilt aftalt. 


6.2.  Transportforsikring tegnes af Køberen, med mindre andet specifikt er aftalt.


6.3.  Såfremt Køber videresender Produktet til udlandet, forestår Køber udgifterne og risikoen ved transporten, og det er således Købers ansvar, at Produktet ikke har fejl og mangler ved afsendelsen. Såfremt Produktet påføres skader ved transport til 3. mand, skal udbedring, returnering, transport alene forestå for Købers regning.  
 
7.  Montering 
 
7.1.  Sælger forestår ikke montering, med mindre dette er specifikt aftalt. Forestår Sælger montering, påhviler det Køber at fremskaffe og bekoste tilladelse fra enhver myndighed, således at montage i enhver henseende kan ske uhindret.


7.2.  Montering skal ske i.h.t. købers monteringsvejledning og instrukser.  
 
8.  Emballage 
 
8.1.  Ønsker Køber at returnere paller og rammer, skal dette ske inden for kvartalet og efter forudgående aftale med Sælger. Paller og rammer skal være brugbare og returneres franko. Ved kreditering af paller og rammer fratrækkes 10%. 


8.2.  Produktet emballeres efter standarder, således det kan transporteres med almindelig fragtfører. Såfremt Køber ønsker anden emballering, kan dette ske efter specifik aftale og for Købers regning.  
 
9.  Forsinkelse 
 
9.1.  Såfremt parterne i stedet for et bestemt leveringstidspunkt har angivet et tidsrum, inden for hvilken leveringen skal finde sted, anses dette tidsrum at påbegynde fra det tidspunkt, hvor Sælger har modtaget de endelige tekniske specifikationer, tegninger m.m. Dog tidligst fra indgåelse af aftalen. Dvs. fra det tidspunkt hvor Sælger har modtaget alle de oplysninger der skal foreligge, for at Produktet kan produceres.


9.2.  Sælgeren er ansvarsfri ved forsinkelser på op til 7 dage i forhold til det aftalte leveringstidspunkt. 


9.3.  Hvis forsinkelse ved levering skyldes den omstændighed, som i henhold til punkt 13.1 udgør en ansvarsfrihedsgrund eller skyldes Køberens handling eller undladelse,  dvs. hvis Sælger eksempelvis ikke modtager de endelige tegninger m.v. fra Køber, forlænges leveringstiden i det omfang, hvori det efter omstændighederne skønnes rimeligt. Leveringstiden skal forlænges, selv om årsagen til forsinkelsen indtræffer efter udløbet af den oprindeligt aftalte leveringstid.
 
9.4.  Sælgeren skal ikke betale konventionalbod ved forsinkelser. 


9.5.  Finder Køberen, at han ikke vil kunne modtage Produktet på den aftale dag, eller må forsinkelse fra Køberes side anses som sandsynlig, skal Køberen uden ugrundet ophold give Sælgeren skriftlig meddelelse herom og samtidig angive årsagen til forsinkelsen samt så vidt muligt det tidspunkt, modtagelsen påregnes at kunne finde  sted. Undlader Køberen at modtage Produktet på den aftalte dag, er Køberen desuagtet forpligtet til at erlægge enhver af levering betinget betaling, som om levering af det pågældende materiel havde fundet sted. Sælgeren skal sørge for, at Produktet opbevares for Køberen regning og risiko. På  Køberens anmodning skal Sælgeren forsikre Produktet for Køberens regning.  


9.6.  Med mindre Køberens i punkt 9.5 angivne undladelse skyldes noget i.h.t. de i punkt 15.1 nævnte forhold, kan Sælgeren skriftligt opfordre Køberen til at modtage Produktet inden for en rimelig tid. Undlader Køberen at gøre dette inden for et sådant tidsrum – af årsager som Sælgeren ikke bærer ansvar for – er Sælgeren berettiget til ved skriftlig meddelelse til Køberen at ophæve aftalen for den leveringsklare del af Produktet, som på grund af Køberens udladelse  ikke bliver leveret. Sælgeren har da ret til erstatning for den skade, som Køberens misligholdelse har påført ham.  
 
10.  Maksimum erstatning fra Sælger 
 
10.1.  Erstatningen kan ikke overstige den del af Produktets købesum, som ophævelsen omfatter.   


10.2.  Uanset hvad Sælger skal betale erstatning for, kan det altid maksimalt udgøre 2x Produktets værdi. 
 
11.  Ansvar og mangler 
 
11.1.  Køber er forpligtet til straks ved modtagelsen af Produktet, at gennemgå dette for derved at sikre sig, at Produktet i enhver henseende er mangelfrit og leveret kontraktmæssigt. 


11.2.  Reklamationer over fejl eller mangler, herunder manglende stk. antal, skal fremsendes skriftlig og senest 5 hverdage efter, at Køber har fået overgivet Produktet. 


11.3.  Produktet kan kun returneres efter skriftlig forudgående aftale med Sælger og altid under forudsætning af, at Produktet returneres bilagt følgeseddel med nøje beskrivelse af de mangler, der reklameres over. 


11.4.  Køber skal sørge for at Produktet er forsvarligt emballeret ved returnering. 


11.5.  Såfremt der reklameres rettidigt, og Sælger accepterer reklamationen, har Sælger efter eget valg og indenfor rimelig tid ret til at vælge, hvorvidt Sælger vil foretage omlevering, afhjælpe manglen eller refundere købesummen. 


11.6.  Eventuel reparation foretages ved Sælger, med mindre Sælger finder det hensigtsmæssigt, at den mangelfulde del eller eventuelt Produktet repareres hos Køber.


11.7.  Køber er ikke berettiget til at hæve handlen, såfremt Sælger tilbyder at foretager den i punkt  11.5  nævnte afhjælpning.  


11.8.  Sælgeren er altid ansvarsfri i det omfang mangler skyldes Køberens tekniske specifikationer, tegninger, anvisninger og instrukser.  

 

11.9.  Sælgerens ansvar omfatter kun mangler, som viser sig inden et år fra den dag, Produktet blev leveret. Anvendes Produktet mere intensivt, end det er aftalt eller kan anses forudsat ved aftalens indgåelse, afvises manglen. Køber har bevisbyrden for at Produktet er anvendt som aftalt. 


11.10.  For dele, som er udskiftet eller repareret ifølge punkt  11.5. påtager Sælgeren sig de samme forpligtelser, som gælder for det oprindelige materiel i et tidsrum af et år.


11.11.  Såfremt Køberen har afgivet en sådan meddelelse, som nævnt i punkt 11.5 og det viser sig, at der ikke foreligger nogen mangel, som  Sælgeren bærer ansvaret for, har Sælgeren ret til godtgørelse for det arbejde og de omkostninger, reklamationen har påført Sælger.  
11.12.  Sælger kan kræve depositum i forbindelse med henvendelse og udførelse af reklamationer. Produktet sendes ikke retur, før ekstraarbejdet er betalt.


11.13.  Såfremt eventuel demontering og montering medfører indgreb i andet end Produktet, påhviler arbejdet og omkostningerne herved Køberen.


11.14.  Køberen skal bære de meromkostninger, som Sælgeren påføres ved afhjælpning af mangler som følge af, at Produktet befinder sig på et andet sted end det i aftalen angivne bestemmelsessted eller – hvis et sådant ikke er angivet – leveringsstedet.  

 

11.15.  Mangelfulde dele, som udskiftes i henhold til punkt 11.5, stilles til Sælgerens disposition og bliver Sælgers ejendom. 

 

11.16.  Sælger foretager afhjælpning indenfor rimelig tid. Er afhjælpning ikke foretaget inden den af sælger afsatte frist, kan køber efter eget valg:

a) lade udføre de reparationer, som er nødvendige og/eller få fremstillet nye dele for Sælgers regning og risiko forudsat, at Køberen gør dette på en fornuftig og rimelige måde, eller 
b)  kræve forholdsmæssigt afslag, dog højst 15% af den aftalte købesum.

c) Såfremt Sælger vurderer, at manglen er væsentlig, kan Køberen i stedet hæve aftalen ved skriftlig meddelelse til Sælgeren. Køberen har også ret til således at hæve aftalen, såfremt manglen eller tiltag som nævnt under a) forsat er væsentlig. Køberen kan ved ophævelse kræve erstatning for sit tab, dog højest 15% af den aftale købesum. Køber må ikke opstarte en reklamation uden forudgående aftale med Sælger.  


11.17.  Sælgerens ansvar omfatter ikke mangler, forårsaget af materiale, som er tilvejebragt af Køberen, eller af konstruktioner, der er foreskrevet eller specificeret af Køberen, jfr. bl.a. punkt 11.8. 


11.18.  Sælgerens ansvar omfatter kun mangler, som opstår under de i aftalen forudsatte arbejdsforhold og under korrekt anvendelse af Produktet. Ansvaret omfatter ikke mangler, som skyldes årsager, opstået efter at risikoen er gået over på Køberen. Ansvaret omfatter for eksempel ikke  mangler, der skyldes mangelfuld vedligeholdelse, urigtig montering foretaget af Køberen, ændringer foretaget uden Sælgerens skriftlige samtykke eller reparationer som Køberen har udført på fejlagtig måde.  Endelig omfatter ansvaret ikke normal slitage og forringelse. Sælgeren er altid ansvarsfri i det omfang manglen skyldes Køberens tekniske specifikationer, tegninger eller anvisninger/instrukser. Det bemærkes, at listen ikke er udtømmende.  


11.19.   Sælgeren har intet ansvar for mangler ud over det i punkterne 11.1 – 11.18 foreskrevne. Dette gælder ethvert tab, manglen måtte forårsage, herunder driftstab, tabt arbejdsfortjeneste og andre økonomiske konsekvenstab. Denne begrænsning i Sælgerens ansvar 
gælder ikke, dersom han har gjort sig skyldig i grov uagtsomhed. 
 
12.  Betaling 
 
12.1.  Medmindre andet er aftalt, er betalingsbetingelserne: 50% ved ordre og 50% før levering. 


12.2.  Ved misligholdelse kan Sælger skærpe betalingsbetingelserne. 


12.3.  Sælger forbeholder sig ret til at udstede aconto faktura, såfremt ordren overskrider 1 måneds leveringstid. 


12.4.  Betaler Køberen ikke til aftalt tid, har Sælgeren fra forfaldsdagen krav på morarente med rentesats på 2% pr. måned.


12.5.  I forbindelse med en eventuel tvist, har Sælgeren fra forfaldsdagen krav på morarente med den rentesats, som gælder i henhold til lovgivningen om renter ved forsinket betaling i Sælgerens land. Såfremt Sælgerens land er Danmark, skal morarenten dog udgøre den officielt fastsatte diskonto med tillæg af 9 procentpoint.


12.6.  Såfremt Køberen ikke betaler senest på forfaldsdatoen, forbeholder Sælgeren sig retten til at tilbageholde andre eventuelle ordre, indtil fuld betaling har fundet sted.


12.7.  Såfremt 50% ved ordre ikke betales på forfaldsdatoen, forbeholder Sælger sig ret til at udskyde leveringsdatoen tilsvarende. 


12.8.  Såfremt Køberen ikke efter 1 måned har betalt det forfaldne beløb, er Sælgeren berettiget til, ved skriftlig meddelelse til Køberen, at hæve aftalen og foruden morarente at kræve erstatning af Køberen for det tab, Sælgeren har lidt. Erstatningen kan ikke overstige den 
aftalte købesum. 
 
13.  Ejendomsforbehold 
 
13.1.  Produktet forbliver Sælgerens ejendom, indtil betaling er erlagt fuldt ud, i det omfang, et  sådant ejendomsforbehold er gyldigt efter gældende dansk ret.  


13.2.  Sælger har ret til at tage delbilleder af Produktet til brug for reklame i aviser, brochurer, hjemmeside m.v. 
 
14.  Ansvar for tingsskade forvoldt af Produktet (produktansvar) 
 
14.1  Køberen skal holde Sælgeren skadesløs i den udstrækning, Sælgeren pålægges ansvar overfor tredjemand for sådan skade og sådant tab, som Sælgeren efter punkt 14.2 og 14.3 ikke er ansvarlig for overfor Køberen. 


14.2  Sælgeren er ikke ansvarlig for skade, forvoldt af Produktet:

a)  på fast ejendom eller løsøre, som indtræder, medens Produktet er i Køberens besiddelse, 
b)  på produkter, der er fremstillet af Køberen, eller på produkter, hvori disse indgår,

c)  for skade på fast ejendom eller løsøre, som disse  produkter som følge af Produktet forårsager,

d) ved dødsfald/invaliditet  


14.3  I intet tilfælde er Sælgeren ansvarlig for driftstab, tabt fortjeneste eller andre økonomiske konsekvenstab.

 
14.4  De nævnte begrænsninger i Sælgerens ansvar gælder ikke, hvis han har gjort sig skyldig i grov uagtsomhed. Der gøres opmærksom på, at Køber har bevisbyrden herfor.  


14.5  Hvis tredjemand fremsætter krav mod en af parterne om erstatningsansvar i henhold til punkt 14, skal denne part straks  underrette den anden part herom. Sælger og Køber er gensidigt forpligtet til at lade sig sagsøge ved den domstol eller voldgiftsret, som behandler 
erstatningskrav, der er rejst mod en af dem på grundlag af en skade eller et tab, som påstås forårsaget af Produktet. 


14.6  Det indbyrdes forhold mellem Køber og Sælger skal dog altid afgøres ved voldgift i henhold til punkt 14.1 og 14.2. Sælgeren er ikke ansvarlig for produktansvar udover Sælgerens forsikringsdækning, som udgør kr. 15.000.000 pr. forsikringsår. Såfremt der i et forsikringsår fremsættes samlede krav fra Køberen og fra Sælgerens andre kunder, som overstiger denne grænse, nedsættes Sælgers ansvar overfor Køberen og de andre kunder forholdsmæssigt i forhold til deres respektive krav. 
 
15.  Ansvarsfrihed (Force Majeure) 
 
15.1  Følgende omstændigheder medfører ansvarsfrihed, såfremt de forhindrer aftalens opfyldelse eller gør opfyldelsen urimeligt byrdefuld: arbejdskonflikt og enhver anden omstændighed, som parterne ikke er herre over, såsom brand, krig, mobilisering eller 
militærindkaldelser af tilsvarende omfang, rekvirering, beslaglæggelse, valutarestriktioner, oprør og uroligheder, mangel på transportmidler, almindelig vareknaphed, restriktioner af drivkraft samt mangler ved eller forsinkelse af leverancer fra underleverandører som skyldes nogen af de i dette punkt nævnte omstændigheder.  


15.2  Det påhviler den part, der ønsker at påberåbe sig nogen ansvarsfrihedsgrund, som nævnt i punkt 15.1 ufortøvet, skriftligt at underrette den anden part om dens opståen og ophør. Ved force majeure hos Køberen skal denne dække de omkostninger, Sælgeren pådrager sig for at sikre og beskytte Produktet.  


15.3  Ifølge disse almindelige leveringsbetingelser, kan enhver af parterne hæve aftalen ved skriftlig meddelelse til den anden part, såfremt aftalens opfyldelse hindres i mere end 6 måneder af en begivenhed, som nævnt i punkt 15.1. 

16.  Tvister og Lovvalg 
 
16.1  Tvistligheder i anledning af aftalen og alt, som har sammenhæng hermed, kan ikke underkastes domstolens prøvelse, men skal afgøres ved voldgift i overensstemmelse med de lovregler om voldgift som er gældende i Sælgerens land, Danmark.


16.2.  En eventuel voldgiftssag skal afholdes i Århus eller Odder Kommune.  
 
17.  Tyveri og Skade 


17.1  I tilfælde af tyveri og skade på Købers egne leverede vare 
eller udstyr til Sælgers domicil eller under transport 
foretaget af Sælgere fra og til Sælgers domicil, påtager 
Købersig en selvrisiko på kr. 50.000.  


18.  Råvarepriser på Stål 


18.1  Såfremt råvareprisen på stål stiger med mere end 5%, beregnet i forhold til råvareprisen på tidspunktet for Sælgerens afgivelse af tilbud, kan Sælgeren kræve en forhøjelse af prisen. Stigningen i stålprisen udover 5% kan således tillægges tilbuds- og acceptsummen. Opgivne priser gælder – hvor intet andet udtrykkeligt er anført – netto ab Sælgerens virksomhed eksklusive emballage og eksklusive skatter og afgifter, told m.v. i både Sælgerens og Køberens land.  


18.2  I tilfælde af, at man ophører med at bruge råvareindekset, benyttes et tilsvarende indeks, eller et indeks fastlagt af Sælger.  


19.  Kvalitet, udførelse, kvalitetssikring og sporbarhed 


19.1.  Køberen er forpligtet til forud for leveranceaftalens indgåelse at give Sælgeren skriftlig besked om alle krav til leverancens kvalitet, udførelse, kvalitetssikring og sporbarhed, herunder eksempelvis om de særlige krav, der gælder hvis dele af leverancen skal i berøring med fødevarer.  


19.2  Sælgeren skal kun sørge for, at leverancen opfylder sådanne krav til kvalitet, udførelse, kvalitetssikring og sporbarhed, som Sælgeren udtrykkeligt har accepteret i Sælgerens ordrebekræftelse eller i en skriftlige leveranceaftale, uanset om leverancen skal anvendes til sådanne formål, hvor der gælder andre krav til kvalitet, udførelse, kvalitetssikring og sporbarhed.  

bottom of page